Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 110 im. Marii Kownackiej

Ramowy rozkład dnia

GRUPA I.  Misie

 

7:30-8:30

Czynności higieniczne i śniadanie. Wdrażanie do samodzielności. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielem. Zabawy ruchowe, opowieści słowno-ruchowe.

8:30-9:30

Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielem. Zabawy stolikowe, konstrukcyjno - manipulacyjne na dywanie, oglądanie książeczek itp. Praca indywidualna z dzieckiem lub grupką dzieci. Zabawy ruchowe, opowieści słowno-ruchowe. Stopniowe wprowadzanie umów dotyczących zgodnej zabawy i bezpiecznego poruszania się w sali.

9:30- 10:00

Zajęcia z całą grupą - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczenia, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, zabawy parateatralne, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne, rozmowy na temat wysłuchanych bajek, opowiadań, wierszy, zabawy ruchowe, opowieści słowno - ruchowe itp

10:00-11:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze,  spacery, wycieczki.

Zajęcia ruchowe w sali (w przypadku niekorzystnej aury). Przygotowanie do obiadu.

11:30-12:30

Czynności higieniczne i obiad.

12:00-14,00

Przygotowanie do odpoczynku: odpoczynek, relaksacja przy muzyce, bajkoterapia,

14:00-14:30

Czynności higieniczne i podwieczorek

14:30- 16:00

Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczyciela. Zabawy samorzutne i swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem lub grupką dzieci. Zajęcia dodatkowe

 

GRUPA II. Krasnale

 

7:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielem. Zabawy stolikowe, konstrukcyjno - manipulacyjne na dywanie, oglądanie książeczek itp. Praca indywidualna z dzieckiem lub grupką dzieci. Zabawy ruchowe, opowieści słowno-ruchowe.

8:00-8:30

Czynności higieniczne i śniadanie. Wdrażanie do samodzielności.

8:30-:9.00

Swobodne zabawy dzieci w sali. Stopniowe wprowadzanie umów dotyczących zgodnej zabawy i bezpiecznego poruszania się w sali.

9:00- 10:00

Zajęcia z całą grupą - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczenia, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, zabawy parateatralne, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne, rozmowy na temat wysłuchanych bajek, opowiadań, wierszy, zabawy ruchowe, opowieści słowno - ruchowe itp

10:00-11:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze,  spacery, wycieczki.

Zajęcia ruchowe w sali (w przypadku niekorzystnej aury).

Przygotowanie do obiadu.

11:30-12:00

Czynności higieniczne i obiad.

12:00-14,00

Przygotowanie do odpoczynku: odpoczynek, relaksacja przy muzyce,bajkoterapia,

14:00-14:30

Czynności higieniczne i podwieczorek

14:30-16:30

Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycieli. Praca indywidualna z dzieckiem lub grupką dzieci.

Zabawy samorzutne i swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.

 

GRUPA III. Sówki

 

7:00-8:10

Zabawy i zajęcia wynikające z własnej aktywności, zajęcia o charakterze wyrównawczo - kompensacyjnym: indywidualne i w małych zespołach. Utrwalenie wierszy, piosenek oraz nabytych sprawności i umiejętności. Przygotowanie pomocy do zajęć, wyznaczenie dyżurnych i omówienie zakresu ich obowiązków. Praca indywidualna z dziećmi. Gry stolikowe z udziałem nauczyciela. Ćwiczenia poranne.Porządkowanie sali przez dzieci i przygotowanie do śniadania.

8:10-9:00

Czynności higieniczne i śniadanie. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

9:00-10:15

Zajęcia z całą grupą - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczenia, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, zabawy parateatralne, czynności plastyczno-techniczne i graficzne, zabawy rytmiczno-muzyczne, rozmowy na temat wysłuchanych bajek, opowiadań, wierszy, zabawy ruchowe, opowieści słowno - ruchowe, wdrażanie do wyciągania wniosków i stawiania hipotez itp

10:15-11:45

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace ogrodnicze, porządkowe, spacery, wycieczki. Zajęcia ruchowe w sali (w przypadku niekorzystnej aury). Przygotowanie do obiadu.

11:45-12:30

Czynności higieniczne i obiad.

12:30-14:00

Relaksacja, bajkoterapia, pobyt na świeżym powietrzu, zabawa swobodna, kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo - dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań

14:00-14:30

Czynności higieniczne i podwieczorek

14:30-17:00

Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycieli, podsumowanie dyżurów. Praca korekcyjna i kompensacyjna i utrwalanie nowych wiadomości. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy samorzutne i swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.

 

GRUPA IV.  Plastusie

 

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci, zabawyi zajęcia wynikające z własnej aktywności, zajęcia o charakterze wyrownawczo - kompensacyjnym. Utrwalanie wierszy, piosenek oraz nabytych sprawności i umiejętności. Przygotowanie pomocy do zajęć. gry stolikowe z udziałem nauczyciela. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i śniadanie. Wyznaczenie dyżurnych i omówienie zakresu ich  obowiązków.

8:30-9:00

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań - wprowadzanie i egzekwowanie   umów dotyczących zgodnej zabawy i bezpieczeństwa w sali.

9:00-10:15

Zajęcia z całą grupą - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczenia, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, zabawy parateatralne, czynności plastyczno-techniczne i graficzne, zabawy rytmiczno-muzyczne, rozmowy na temat wysłuchanych bajek, opowiadań, wierszy, zabawy ruchowe, opowieści słowno - ruchowe, wdrażanie do wyciągania wniosków i stawiania hipotez itp

10:15-11,45

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace ogrodnicze, porządkowe, spacery, wycieczki. Zajęcia ruchowe w sali (w przypadku niekorzystnej aury). Przygotowanie do obiadu.

11,45-12:15

Czynności higieniczne i obiad.

12:15-14:00

Relaksacja przy muzyce lub bajkoterapia, pobyt na świeżym powietrzu, zabawa swobodna, gry stolikowe z udziałem nauczyciela, kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo - dydaktycznych, zajęcia dodatkowe,koła zainteresowań, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia utrwalające wiadomości, praca kompensacyjno - korekcyjna.

14:00-14:30

Czynności higieniczne i podwieczorek

14:30-15:45

Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycieli, podsumowanie dyżurów. Praca korekcyjna i kompensacyjna i utrwalanie nowych wiadomości, gry stolikowe z udziałem nauczyciela. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy samorzutne i swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.

 

GRUPA V. Kotki

 

6:30 -8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia ogólnorozwojowe

8:00-8:30

Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne,  czynności higieniczne, śniadanie

8:30 - 9:30

Zabawy w kącikach zainteresowań, wprowadzanie i egzekwowanie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy, przygotowanie do zajęć

9:30-10:30

Zajęcia z całą grupą - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy i metody pracy

10:30-11:30

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze

11:30-12:30

Czynności porządkowe i higieniczne, ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę, obiad

12:30-14:00

Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia dodatkowe, praca z dziećmi 5 i 6 letnimi

14:00-14:30

Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek

14:30-16:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy ruchowe, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia