Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 110 im. Marii Kownackiej

Dostępność

Deklaracja Dostępności

 

 Samorządowego Przedszkola nr 110 im. M. Kownackiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.przedszkole110.dlaprzedszkoli.eu 

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 

osoba kontaktowa – Edyta Barczuk

adres e-mail – eddddytka@gmail.com

numer telefon - 126444043.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna:

 

Do budynku prowadzą dwa główne wejście od osiedla Kolorowego 28, są one ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

 

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 8 m chodnika, szerokości 1,2 metra, a następnie pokonać 3 stopnie schodów.

 

Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,5m

 

Budynek składa się z piwnicy, parteru i piętra. Gabinet dyrektora przedszkola, dwie sale lekcyjne, szatnia oraz toaleta znajdują się na parterze, natomiast na pierwszym piętrze znajduje się ciąg kuchenny, toaleta, hol, gabinet logopedyczny, biblioteka oraz dwie sale lekcyjne. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

 

W odległości 50 metrów od przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

 

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne:

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.