Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 110 im. Marii Kownackiej

RODO

RODO

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Samorządowe Przedszkole nr 110 os. Kolorowe 28, 31-941                                   w Krakowie.
  2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy. Dane osobowe są przetwarzane przez przedszkole w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. 
  3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest Piotr Gaweł – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem ul. Józefa Sarego 4,  31-047 w Krakowie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka  oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania                       i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  6. Dane udostępnione przez Pana/Panią oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji prawnie określonych celów.
  7. Dane udostępnione przez Pana/Panią oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

 

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.